Zásady spracovania osobných údajov podľa GDPR

Spoločnosť PRESTIGE PHOTO s.r.o., IČ: 271 63 105, so sídlom Blattného 2342/15, 15800 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 101099 (ďalej ako "správca"), si Vás dovoľuje informovať o tom , ako a prečo spracováva Vaše osobné údaje.

Tieto zásady sa týkajú najmä zákazníkov správcu, ktorí so správcom uzatvárajú kúpnu zmluvu cez e-shop správcu, aby si týmto spôsobom objednali fotografie alebo iné produkty ponúkané správcom, osoby, ktoré sa nechávajú správcom vyfotografovať na základe zmluvy o dielo uzatvorenej so školou, či iným objednávateľom, ale v obmedzenej miere tiež návštevníkov internetových stránok správcu, našich dodávateľov a zmluvných partnerov.

Tieto Zásady sú účinné od 25. mája 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ("nariadenie" alebo "GDPR").

Rozsah spracovania (kategórie osobných údajov)

  1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu, v akom je to potrebné na účely spracovania, najmä teda na účely vzájomných obchodných vzťahov ako sú predzmluvné rokovania a následné plnenia uzatvorených zmlúv. Jedná sa najmä o kontaktné a identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska) a zhotovené fotografie, ako aj ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy. Spracovanie fotografií spočíva najmä z ich nadobudnutia, grafických úprav a tlače za účelom splnenia zmluvy.  1. Špeciálna kategórií osobných údajov sú tzv. súbory cookies. Jedná sa o malé dátové súbory, ktoré sa z našich internetových stránok prostredníctvom Vášho prehliadača ukladajú do Vášho zariadenia. Tieto súbory zaisťujú lepší užívateľský komfort a lepšiu funkčnosť našich internetových stránok a najmä umožnia rýchlejšie načítanie už navštívených stránok, budú si pamätať, aký tovar máte v košíku a umožnia Vám zostať prihlásený na Vašom užívateľskom účte. Tzv. reklamné cookies, ktoré sa využívajú na účely cielenej reklamy, na našich internetových stránkach nevyužívame. Ukladanie súborov cookies môžete zakázať vo Vašom prehliadači alebo tieto súbory z Vášho zariadenia ručne vymazať. To však bude mať vplyv na funkčnosť našich internetových stránok, ktoré si Vás nebudú pamätať.

Účel a právny základ spracovania

  1. Vaše osobné údaje spracovávame hneď k niekoľkým účelom. Primárnym a hlavným účelom je však uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorú s nami uzatvárate Vy alebo objednávateľ našich služieb. Ďalším účelom spracovania je plnenie našich mnohých zákonných povinností, najmä v oblasti daňovej. Vaše osobné údaje spracovávame ešte po ukončení vzájomných obchodných vzťahov tiež za účelom ochrany oprávnených záujmov správcu, najmä keby sme museli niektoré z dokumentov obsahujúcich vaše osobné údaje predložiť ako dôkaz v súdnom konaní.

  2. Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy medzi nami ako správcom a Vami ako zákazníkom (zmluvným partnerom), subjektom údajov. Pri spracovaní fotografií pôjde najmä o plnenie našich povinností ako zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo s objednávateľom, ktorý si fotografovanie objednal. V prípade objednania fotografií, či iných predmetov cez internetový obchod správcu sa bude jednať o splnenie našich povinností z kúpnej zmluvy. Právnym základom prekrývajúcim sa v určitom rozsahu je plnenie právnych povinností, a to najmä vo vzťahu k niektorým daňovým a účtovným predpisom - napr. podľa zákona o dani z pridanej hodnoty musíme uchovávať účtovné doklady po dobu 10 rokov od konca účtovného obdobia. Náš oprávnený záujem je titulom pre spracovanie v prípade, keď osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov najmä pre prípad, že by sme museli tieto osobné údaje alebo dokumenty, na ktorých sa tieto osobné údaje nachádzajú, predložiť ako dôkazy v súdnom spore. Našim oprávneným záujmom je teda naša právna ochrana, a to po dobu plynutia premlčacej lehoty.

Doba spracovania

  1. Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie zmluvy. Z dôvodu nášho oprávneného záujmu uchovávame Vaše osobné údaje ďalších 10 rokov po zániku zmluvy, z dôvodu našej ochrany v prípadnom súdnom spore, čo zodpovedá objektívnej premlčacej lehote podľa občianskeho zákonníka. Niektoré z osobných údajov spracovávame po dobu pevne stanovenú osobitnými právnymi predpismi, najmä v oblasti daňovej a účtovnej. Ak spracovávame Vaše fotografie, tie vymažeme po uplynutí 6 mesiacov od ich nadobudnutia.

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

  1. K Vašim osobným údajom budú mať prístup len naši zamestnanci, príp. externý účtovníkov, daňoví, právni a iní poradcovia, ktorí dostávajú tieto osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu a ktorí sú viazaní povinnou mlčanlivosťou. Zároveň Vaše najmä kontaktné údaje odovzdávame poskytovateľom prepravných služieb za účelom dodania Vami objednaného tovaru. Neposkytujeme osobné údaje iným tretím osobám, s výnimkou verejných orgánov (najmä finančný úrad) pri plnení našich právnych povinností.

Kontakt na správcu

  1. Nemáme síce poverenca pre ochranu osobných údajov, avšak môžete sa na nás ako na správcu kedykoľvek obrátiť na emailovej adrese: obchod@prestigephoto.cz, či písomne na adrese nášho sídla (Blattného 2342/15, 15800 Praha 5). Správca je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom.

Vaše práva podľa GDPR

  1. V súlade s GDPR máte právo opraviť, či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, právo výmazu a ďalšie práva stanovené v GDPR.

  2. Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Najdete nás na Facebooku

© copyright 2022 - Prestigephoto s.r.o.

Prestigephoto logo